Referat fra generalforsamlingen den 1. marts 2013

 

26 medlemmer havde tilmeldt sig til årets generalforsamling, og som sædvanlig indledte vi aftenen med skydekonkurrencen, under ledelse af Jens Laursen.

 

Resultatet af skydekonkurrencen:

 

1.:  Søren Møller               96 point

2.:  Asger Green               91 point

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne.

 

Herefter blev Kristian N. Andersen valgt som dirigent,

Kristian takkede for valget, og kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkald, og vi gik herefter over til…

 

Formandens beretning:

 

Siden sidste generalforsamling d. 24. februar 2012 har der været afholdt 2 arrangementer i foreningen, ud over de foredragsaftener og møder, arrangeret af de andre soldaterforeninger, hvor vi altid er velkomne til at deltage.

 

Lørdag den 25. august havde vi vores 32 års jubilæumsfest hvor 54 havde fundet vej til masser af hygge, god mad, vin og øl samt musikalsk underholdning af orkesteret Cruzer. I forbindelse med festen blev der solgt Amerikansk lotteri hvor vi havde fået forskellige firmaer fra omegnen til at donere diverse gaver, og bestyrelsen havde besluttet at overskuddet, der blev på 4000,-kr. skulle skænkes til Veteranhjemmet på KFUM Soldaterhjem. Da Troels Moesgård fra Soldaterhjemmet  ”tilfældigvis”  havde indfundet sig under generalforsamlingen var det en udsøgt fornøjelse at kunne overrække ham de 4000,-kr.

 

Lørdag den 30.november – julekomsammen med HKKF og Gamle Drenge havde samlet 118 deltagere.

Efter konceptet …. Same procedure as last year.

 

Bestyrelsen har afhold et enkelt møde hvor vi sammen med festudvalget fik de sidste detaljer angående jubilæumsfesten sat på plads.

 

Formanden afsluttede beretningen med at meddele at han som annonceret ikke modtog genvalg, og rettede en stor tak til resten af bestyrelsen for det arbejde de påtager sig i forbindelse med vores arrangementer ikke mindst for de af bestyrelsen der stadig har deres gang ”inden for hegnet”  - Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

 

Foreningen havde pr. 31. december 72 medlemmer, 1 æresmedlem samt 3 passive. Hvilket er en tilbagegang på 6 medlemmer.

 

Formanden sluttede som sædvanlig af med en opfordring til at deltage i arrangementerne, både vore egne, Dragonforeningen, De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene, SG gruppens gamle drenge m.m. og at vi ved alle arrangementer der bliver afholdt af disse foreninger sætter oplysninger samt tilmeldingsinfo på vores hjemmeside, og alle gamle drenge er velkommen til at deltage i de andre foreningers ture, foredrag m.m. Så det er bare at holde øje med hvad der bliver lagt på hjemmesiden af aktiviteter.   www.gammeldreng.dk.

 

Regnskabet:

 

Kim fremlagde regnskabet som i det forløbne år havde haft et underskud på 26.143,35 kr.

Således var foreningens formue pr. 31/12 2012 på 45.643,05 kr.

 

Efter gennemgang af de forskellige poster, svarede Kim på et par enkelte spørgsmål hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

 

Indkomne forslag:

 

Der var ikke indkomne forslag.

 

Valg iflg. Vedtægterne:

 

                      Formand                             Verner Riis Madsen

                      Bestyrelsesmedlem             Per Okkerstrøm

                      Bestyrelsesmedlem             Flemming Nielsen

 

                      Bestyrelsessuppleant          Poul Kusk

                      Bestyrelsessuppleant          Mogens Krautwald

 

                      Revisor                               Hans Kristian Heintze

                      Revisor                               Marinus Jensen

 

                      Revisorsuppleant                Søren Møller

                      Revisorsuppleant                Carsten Sunesen

 

Eventuelt:

 

Her fremviste og overdrog den afgående formand  ”violinkassen” til foreningens nye formand Verner og viste ham den sorte bog hvor der var kommet et par nye navne i siden sidst, men da de ikke var tilstede blev det overdraget den nytiltrådte formand at eksekvere dommen ved en senere lejlighed.

 

Derefter kunne vi gå over til den mere seriøse del af denne aften, med bl.a. de gule ærter.

 

Mærkedage:

 

                                            Sølvbryllup:                        Flemming Nielsen

                                           

                                            60 års fødselsdag               Mogens Krautwald

                                                                                     Heinrich Hougaard

                                                                                     Poul Kusk

 

                                            50 års fødselsdag:               Flemming Nielsen

 

                                            25 års jubilæum                  Mogens Krautwald