Referat og fotos fra generalforsamlingen den 4. marts 2011

35 medlemmer havde tilmeldt sig til årets generalforsamling, som sædvanen tro startede med skydekonkurrencen, under ledelse af Jens Laursen.

 

Resultatet af skydekonkurrencen:

 

1.:  M.N. Grøngaard           98 point

2.:  Per Junker                     97 point

 

Mogens indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne, og bad forsamlingen om at rejse sig og mindes Knud Hartvigsen der døde den 8. juni 2010 efter kort tids sygdom.

  

Herefter blev Orla Mouritsen valgt som dirigent. Orla takkede for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og vi gik derefter over til…

 

Formandens beretning:

 

Formanden kunne berette at bestyrelsen ikke har været samlet til bestyrelsesmøde, men har klaret det fornødne pr. telefon eller pr. mail, og det praktiske i forbindelse med arrangementerne er blevet ordnet af de af bestyrelsen der har deres daglige gang indenfor hegnet.

 

Siden sidste generalforsamling d. 5. marts 2010 har der været afholdt 2 arrangementer i foreningen, ud over de foredragsaftener og møder, arrangeret af de andre soldaterforeninger, hvor vi altid er velkomne til at deltage.

 

Fredag den 20. august afholdt vi vores årlige grillfest hvor ca. 25 deltagere havde fundet vej til masser af hygge, god mad og fri bar.

 

Lørdag den 27. november havde vi så vores julekomsammen, hvor vi sammen med HKKF og gammel drenge havde samlet 87 deltagere.

 

Vi har jo efterhånden planlagt og forsøgt med en del arrangementer gennem tiden, men de seneste 10 år er det vel egentlig kun Verden ifølge Lund samt Søren Gade der ud over vores fester/julekomsammen har kunnet samle folk nok til at vi ikke har måttet aflyse.  Om det så er et signal om at vi alle egentlig har nok i at mødes et par gange om året til lidt hyggeligt samvær samt et par gode løgnehistorier, vil jeg lade være op til hver enkelt.

 

Bestyrelsen har derfor heller ikke udvist den største kreativitet med hensyn til nye tiltag, men har dog overvejet om vi ikke skal arrangere en større fest, da vi jo næste år kan fejre foreningens 32 års jubilæum.

 

Formanden opfordrer alle til at slutte op om foreningens aktiviteter.

Foreningen har pt. 82 medlemmer.

 

Regnskabet:

Poul fremlagde regnskabet som i det forløbne år havde haft et overskud på 900,24 kr.

Således var foreningens formue pr. 31/12 2010 på 78 770,77 kr.

Efter gennemgang af de forskellige poster, svarere Poul på et par enkelte spørgsmål hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

 

Indkomne forslag:

 

Fra foreningens kasserer var der kommet følgende forslag:

 

Ny tekst

6.  KONTINGENT

Ved indmeldelse i klubben betales et indskud på kr. 20,00.

Derudover betales der et årligt kontingent på kr. 120,00.

Kontingent opkræves årligt og skal være betalt senest / inden tidspunktet hvor generalforsamlingen dette år afholdes

 

Restance ud over en måned efter ovennævnte tidspunkt medfører tab af medlemsretten (der sendes 1 rykker)

Medlemsretten kan kun genopnås ved at der betales et nyt indskud samtidig med at den skyldige restance betales.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Grunden til vedtægtsændringen er at jeg sender virkelig mange rykkere til medlemmer før de får betalt (den 20-03-10 og igen 16-05-10) - håber dette vil hjælpe.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Valg iflg. Vedtægterne:

 

På valg:          Formand                             Mogens Krautwald (genvalg)

                      Bestyrelsesmedlem             Per Okkerstrøm

                      Bestyrelsesmedlem             Flemming Nielsen (genvalg)

 

                     

Bestyrelsessuppleant          Verner Riis Madsen (genvalg)

Bestyrelsessuppleant          Orla Mouritsen (genvalg)

 

                      Revisor                               Hans Kristian Heinze

                      Revisor                               Marinus Jensen (genvalg)

 

                      Revisorsuppleant                Asger Green

                      Revisorsuppleant                Svend Erik Madsen (genvalg)

 

Eventuelt:

 

I forbindelse med foreningens 32 års jubilæum næste år, blev der nedsat et festudvalg, bestående af følgende medlemmer:

                      Steen Nielsen

                      Lars V. Bjarøy

                      Niels peter Jensen

 

                      Samt fra bestyrelsen

                      Per Okkerstrøm

 

Herefter præsenterede det nye medlem sig for forsamlingen, og formanden fremviste Violinkassen og fortalte lidt om indholdet i kassen, og konstaterede at Preben Olesen var kommet i den sorte bog for diverse beskyldninger mod bestyrelsen i al almindelighed samt formanden i særdeleshed.

Derefter afsluttedes generalforsamlingen med foreningens slagsang, og vi kunne gå over til den mere seriøse del af denne aften, med bl.a. de gule ærter, der i år blev lidt billigere for foreningen, da Preben Olesen ville give 1 flaske brændevin.

 

Mærkedage:

 

                                            25 års Jubilæum:                 Verner Riis Madsen

 

                                            60 års fødselsdag:               Preben Sørup Olesen

                                                                                     Søren Møller

 

                                            50 års fødselsdag:               Per Okkerstrøm

                                                                                     Kjeld Bach

 

 

 

Foreningen har 2 mand i samarbejdsgruppen med Dragonforeningen, De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene, SG gruppens gamle drenge m.m. og alle arrangementer der bliver afholdt af disse foreninger sættes oplysninger samt tilmeldingsinfo på vores hjemmeside, og alle gamle drenge er velkommen til at deltage i de andre foreningers ture, foredrag m.m. Så det er bare at holde øje med hvad der bliver lagt på hjemmesiden af aktiviteter.  www.gammeldreng.dk

.