Referat fra Generalforsamlingen den 6. marts 2009

 

24 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, der indledtes med skydekonkurrence,under ledelse af Jens Laursen. Som efter endt skydning fik overrakt de obligatoriske flasker fra foreningens vinkælder.

 

Resultatet af skydekonkurrencen:

 

1.: Knud Tørnquist             100 point

2.: Kim Christiansen             96 point

 

Rygterne ville vide at det var første gang at der var skudt 100 point, men hvis man ellers er lidt historisk interesseret vil man huske at Knud Hartvigsen og Jacob S. Mortensen i 1998 måtte ud i omskydning ligeledes med 100 point, dengang på SMART.

 

Efter overrækkelse af skydepræmier, blev der overrakt gaver pga. mærkedage til de medlemmer der var mødt op til generalforsamlingen:

 

Mærkedage:

 

                                            60 års fødselsdag:               Knud Hartvigsen

 

                                            50 års fødselsdag:               Tommy Torp

                                                                                      Bjarne Davidsen

                                                                                      Jan Mortensen

                                                                                      

                                            25 års jubilæum                  Søren Møller

                                                                                      Poul Kusk

                                                                                      Per Okkerstrøm  (se efterspil)

 

 

Poul indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne.

 

Bjarne Davidsen blev valgt som dirigent, takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkald, hvorefter han gav ordet til formanden.  

 

 

Formandens beretning:

I sin beretning fortalte formanden om turen til Frøslev Lejren den 12. april hvor 12 Gamle Drenge havde deltaget på turen der i alt havde samlet ca. 60-70 personer, turen var arrangeret af ”Blå Baretter”.

Inden da havde der været overdragelse af regnskab til den nye kasserer, og den 20. maj havde bestyrelsen afholdt møde, hvor arbejdsfordelingen blev fastlagt.

 

Den 29. august inviterede vi så til grill aften, hvor 18 deltagere havde en rigtig hyggelig aften, selv om man var blevet snydt af cafeteriet og havde fået oksemørbrad i stedet for de bestilte oksefilet. Det er allerede vedtaget at gentage dette, således der igen i år vil blive arrangeret Grill aften i August, dato for dette vil blive meddelt senere.

 

Så kommer vi frem til den 11. november hvor kassereren i en mail meddeler at han pga. for stor arbejdsbyrde samt manglende lyst frasiger sig jobbet som kasserer, samt opsiger sit medlemskab af Gamle Drenge. Dette medfører igen et bestyrelsesmøde den 19. november, hvor bestyrelsen pakker det afleverede regnskab samt kassen ud, og konstaterer at alt vedrørende regnskab, og beholdninger som da det i sin tid, blev overdraget til kassereren. Bestyrelsen aftaler så ny plan for hvordan arbejdet fordeles indtil denne generalforsamling og suppleant Jacob Mortensen indtræder i bestyrelsen.

 

Lørdag den 29. november havde vi så vores Julekomsammen som kun samlede 80 deltagere, men da Regimentet havde en Bataljon i Afghanistan er dette vel ikke helt unaturlig. Foreningen gav 3000 kr. til festen samt 6 flasker Rødvin og T-shirts til lotteriet.

Som afslutning på beretningen opfordrede Formanden alle til at slutte mere op om foreningens aktiviteter.

 

Formandsberetningen blev herefter vedtaget.

 

Regnskabet:

Formanden fremlagde regnskabet som i det forløbne år havde et lille underskud på 1581,05 kr.

Således at foreningens formue pr. 31/12 2008 var på 71.667,62 kr.

Efter gennemgang af de forskellige poster svarere formanden på et par enkelte spørgsmål, og forklarede at formuen jo pga. aktiebeholdning ikke helt kunne leve op til tidligere år.

 

Hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

Valg iflg. Vedtægterne:

 

På valg:          Formand                             Poul Kusk

                      Sekretær                            Mogens Krautwald

                      Bestyrelsesmedlem             Flemming Nielsen

 

                      Bestyrelsessuppleant          Jacob K. S. Mortensen

                      Bestyrelsessuppleant          Orla Mouritsen

 

                      Revisor                               Knud Hartvigsen

                      Revisor                               Marinus Jensen

 

                      Revisorsuppleant                 Hans Kristian Heinze

                      Revisorsuppleant                 Verner Riis Madsen

 

Da Poul Kusk ikke modtog genvalg som formand, foreslog bestyrelsen Mogens Krautwald, som ny formand, og som sekretær foreslog bestyrelsen Jacob K.S. Mortensen

 

Begge blev valg uden modkandidater.

 

Flemming Nielsen modtog genvalg

 

Som ny kasserer foreslog bestyrelsen Poul Kusk.

 

Poul Kusk blev uden modkandidat valg som kasserer for 1 år.

 

 

Bestyrelsessuppleant          Kim Christiansen

                      Bestyrelsessuppleant          Hans Kristian Heintze

 

                      Revisor                               Knud Hartvigsen

                      Revisor                               Marinus Jensen

 

                      Revisorsuppleant                 Kjeld Bach

                      Revisorsuppleant                 Verner Riis Madsen

 

Eventuelt:

Under eventuelt blev der foreslået flere tiltag for at øge medlemstallet af foreningen, og der blev nedsat et udvalg bestående af Steen Nielsen, Per Okkerstrøm samt Søren Møller som vil sætte sig sammen og senere mødes med bestyrelsen for sammen at finde frem til hvad der skal gøres.

 

Under eventuelt gjorde Per Okkerstrøm opmærksom på at da han endnu ikke har rundet de 55 år, ikke helt kunne forstå at den afgående formand havde overrakt ham vingave for 25 års medlemskab af Gamle Drenge, men da han nu var ført på listen enedes man om at det var som det var.

 

Herefter gik forsamlingen over til de gule ærter samt den mere alvorlige del af generalforsamlingen.

 

Efterspil.:

 

Den nye formand har efterfølgende forsket lidt i hændelsesforløbet og har kunnet konstatere at den afgående formand havde fået udleveret korrekt liste over hvem og for hvad der skulle uddeles gaver. På denne liste står at Heinrich Hougaard havde gjort sig fortjent til denne hæder, men da den afgående formand åbenbart har læst listen som en vis mand læser biblen, ser den nye formand det som sin fornemmeste pligt at informere Heinrich om forløbet samt at indskrive den afgående formand i den sorte bog, da fejlen jo godt nok er sket før valget, men at den først er blevet fuldt opklaret efter valget retfærdiggøre vel til dette.

 

Begge dele er udført, den første med dyb beklagelse, men den anden med udsøgt fornøjelse.

 

 

 Referent: Mogens Krautwald

 

.