Referat fra Generalforsamlingen den 29. februar 2008

 

39 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, som sædvanlig indledtes med skydekonkurrence, under ledelse af Jens Laursen, som efter endt skydning fik overrakt de obligatoriske flasker fra foreningens vinkælder.

 

Som til adskillige andre skydninger måtte vi også i år ud i omskydning for at finde en vinder:

 

Resultatet af skydekonkurrencen:

1.: Bjarne Davidsen                     99 point, omskydning 98 point

2.: Verner Riis Madsen                99 point, omskydning 88 point

3.: Hans Kristian Heintze             96 point

 

Poul indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne, herefter blev Erik Wettergren valgt som dirigent. Erik takkede for valget og gav formanden ordet.

 

Formandens beretning:

Formanden startede med at fortælle at vi pr. dags dato har 94 medlemmer, hvoraf ikke alle har fået betalt kontingent for i år. Siden sidste generalforsamling har der været 2 arrangementer i foreningen samt de invitationer som vi har haft fra de andre soldaterforeninger. Den 7. september havde vi grillaften hvor 25 personer deltog og havde en rigtig hyggelig aften.

 

Grillaftenen vil foreløbig blive et fast indslag og datoen er fastsat til den 29. august 2008.

 

Lørdag den 24. november var der julekomsammen som desværre kun samlede godt 100 medlemmer (mod tidligere ca. 150) med familie, og selv om ungerne efterhånden er blevet store så mindede han om at det jo også er tilladt at medbringe børnebørnene.Foreningen bidrog med 3000 kr. samt 6 flasker Rødvin samt 6 t-shirts til lotteriet.

 

Formanden opfordre alle til at slutte mere op om foreningens aktiviteter og bad om forslag til kommende arrangementer.

 

Bestyrelsen har været samlet 1 gang i årets løb, bl.a. på grund af at Preben ikke ønsker genvalg som kasserer. Ellers er alt det praktiske i forbindelse med arrangementerne blevet klaret ved hjælp af telefon samt mail.

 

Formanden ønskede nogle tilkendegivelser med hensyn til fremtidige arrangementer og efterlyste frivillige til at lave noget i stil med tidligere tiders ”oldermand system”

 

Regnskabet:

Preben fremlagde regnskabet som i det forløbne år havde haft et underskud på 145,28 kr. Således at foreningens formue pr. 31/12 2007 var på 90.969,18 kr.

Efter gennemgang af de forskellige poster svarere Preben på et par enkelte spørgsmål, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

 

Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.  

 

Valg iflg. Vedtægterne:

På valg:             

Kasserer                      Preben Sørup Olesen

Bestyrelsesmedlem      Jan Torben Mortensen

Bestyrelsessuppleant   Jacob K.S. Mortensen

Bestyrelsessuppleant   Orla Mouritsen    

                         

Valg iflg. Vedtægterne:

Revisor                                    Knud Hartvigsen

Revisor                                    Marinus Jensen

Revisorsuppleant                      Hans Kristian Heinze

Revisorsuppleant                      Verner Riis Madsen

 

Da Preben som tidligere nævnt ikke ønskede at fortsætte som kasserer foreslog formanden på bestyrelsens vegne Rene` Dahl Nielsen som ny kasserer. Rene` blev valgt uden modkandidat.

 

Alle andre modtog genvalg.

 

Eventuelt:

Mogens Schütt ville gerne påtage sig hvervet som ”oldermand ” og flere andre meldte sig ligeledes og man blev enige om at de der havde lyst og overskud kunne henvende sig til bestyrelsen så ville man sammen finde ud af noget.

 

Mærkedage:

25 års jubilæum ved forsvaret:  Holger Børge Bendtsen

 

Sølvbryllup:                            Carsten Sahl Rasmussen

                                             Christian Sibbesen

                                             Verner Riis Madsen

 

60 års fødselsdag:                  Mogens Schütt

                                             Niels Peder Sønder Jensen

 

50 års fødselsdag:                  Gunner B. Nielsen

                                             Kenn N. Rasmussen

                                             Marinus E. Jensen

 

Nye medlemmer:

Lars Kristiansen, Jens Justesen, Rene D. Nielsen,Svend A. Sørensen, Johnny Albrektsen.

De fremmødte nye medlemmer fik lov at præsentere sig for forsamlingen, samt fik forevist formanden sorte kasse med indhold.

 

Efter at have sunget foreningens slagsang gik forsamlingen over til de gule ærter samt den mere alvorlige del af generalforsamlingen.

 

 Referent: Mogens Krautwald / Foto Preben Olesen

 

.