Referat og fotos fra den ordinære generalforsamling, 3. marts 2006

 

31 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, som sædvanlig indledtes med skydekonkurrence, under ledelse af Steen Petersen. Som efter endt skydning fik overrakt de obligatoriske flasker fra foreningens vinkælder.

Poul indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne og bad forsamlingen rejse sig for med et minuts stilhed at mindes Jørgen Arvid Olsson som døde 15. august 2005.

Herefter blev Kristian Andersen valgt/genvalg som dirigent og som stemmetællere valgtes Jan – Verner og Heinrich.

Kristian glædede sig over at der var omdelt kopier af foreningens slagsang som vi efter bedste evne derefter sang/brummede. 

Formandens beretning:

I sin beretning fortalte formanden om de arrangementer bestyrelsen havde forsøgt at stable på benene, men hvor vi enten ikke kunne få en aftale med Forsvarsministeren Søren Gade (der skulle jo noget til for at overgå Oberst Lund´s foredrag) eller da vi så endelig fik et tilbud om en dato var det umiddelbart lige før vores Julekomsammen så det takkede en enig bestyrelse nej tak til.

Som en kompensation for dette arrangerede vi så en grill aften, men da kun 16 havde tilmeldt sig heraf de 10 fra bestyrelsen valgte vi at aflyse dette arrangement.

Så det eneste arrangement udover denne generalforsamling, vi har afholdt i denne sæson er vores Julekomsammen som sædvanlig samlede mange af medlemmer (ca. 150 ). Foreningen har forhøjet sit bidrag fra 1500 kr. til 3000 kr. samt 6 flasker Rødvin samt 6 t-shirts, da rigtig mange deltagere til dette arrangement kommer fra Gamle Drenge.

Formanden opfordre alle til at slutte mere op om foreningens aktiviteter og bad om forslag til kommende arrangementer.

Foreningen har pt. 100 medlemmer.

Regnskabet:

Preben fremlagde regnskabet som i det forløbne år til trods for Jubilæumsfesten kun havde et underskud på 36.500 kr. Således at foreningens formue pr. 31/12 2005 var på 94.420 kr.

Efter en grundig gennemgang af de forskellige poster svarere Preben på et par enkelte spørgsmål.

Hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslog 2 ændringer til vedtægterne:

§4.a. PASSIVE MEDLEMMER

Som passiv medlem af foreningen, kan optages afdøde medlemmers enker, der fortsat ønsker at bibeholde kontakt til foreningen.

Passive medlemmer er kontingent fri, og har ikke stemmeret.

 

På bagsiden af vedtægterne over datoer for vedtægtsændringer står Knud Hartvigsen & Kristian N. Andersen som henholdsvis formand og dirigent.

Disse navne erstattes af ”Vedtægtsændringer”

Under alle vedtægtsændringerne skrives følgende passus:

Ovenstående vedtægtsændringer bekræftes af den siddende formand, samt den på generalforsamlingen valgte dirigent.

Begge forslag blev godkendt.

Valg iflg. Vedtægterne:

På valg:           

           Kasserer:   Preben Sørup Olesen

           Bestyrelsesmedlem:   Jan Torben Mortensen

           Bestyrelsessuppleant:  Jacob K. S. Mortensen

           Bestyrelsessuppleant:   Orla Mouritsen

           Revisor:  Knud Hartvigsen

           Revisor:  Marinus Jensen

           Revisorsuppleant:   Hans Kristian Heinze

           Revisorsuppleant:   Verner Riis Madsen

Alle modtog genvalg.

Eventuelt:

Under eventuelt blev der foreslået mange muligheder for kommende arrangementer bl.a. besøg på Hancock bryggeriet i Skive – Øl festival i München – besøg på det lokale Baggårds bryggeri –

Foredrag af Officerer der har været udsendt som fortrop til et af de mange brændpunkter hvor vi de senere år har haft personel udstationeret. Så der er lidt for bestyrelsen at arbejde videre med.

Søren Møller fortalte at der den 26. april vil være et foredrag i auditoriet om SS/Frikorps Danmark.

Preben fortalte at foredraget med Forsvarsministeren bliver den 19. Maj.

Resultatet af skydekonkurrencen:

Som til adskillige andre skydninger måtte vi også i år ud i omskydning for at finde en vinder:

 1.: O. B. Nielsen   -   95 point

 2.: Kim Kristiansen   95 point

Mærkedage:

25 års jubilarer i 2005: Erik Wettergreen

                                 Mogens Schütt

 

25 års jubilar i 2006: Tommy Normann Andersen

 

Sølvbryllup: Jacob K. S. Mortensen

                  Leo Mouritsen

                  Gunner Bro Nielsen

                  Gunnar Jensen

 

50 års fødselsdag: Jacob K. S. Mortensen

                            Verner Riis Madsen

                            Asger E. K. Green

                            Jan Damgaard

 

Herefter gik forsamlingen over til de gule ærter samt den mere alvorlige del af generalforsamlingen.

 

Referent: Mogens Krautwald / Foto Preben Olesen
 

 
.

Der gøres klar til gruppebillede